Algemene voorwaarden
Klik hier om de Algemene Voorwaarden te downloaden

Algemene leverings-, betalings- en verkoopvoorwaarden 
Prijsberekening Nederland bv
Verkoopovereenkomsten op afstand

Artikel 1 - Definities1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:


1.1       leverancier: Prijsberekening Nederland BV die producten op afstand aanbiedt.

1.2       aard van de leveranties/diensten: internetadvisering, indien vermeld montage, verkoop van raamdecoratie, zonwering, overkappingen, garagedeuren, bedrijfsdeuren, kozijnen en horren, gevel-, en interieurproducten.

1.3       opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon, die aan leverancier opdracht geeft tot het verrichten van voornoemde leveranties en/of diensten.

1.4       overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Prijsberekening Nederland BV systeem voor verkoop op afstand van producenten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.5       techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.6       consument: de opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;

1.7       consumentenkoop: de koop op afstand met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten tussen Prijsberekening Nederland BV en een consument;

1.8       bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

1.9       dag: kalenderdag

1.10       duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten of diensten waarvan de leverings-, en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

1.11       duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever of Prijsberekening Nederland BV in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Prijsberekening Nederland BV
E-mail: info@prijsberekening.nl
KvK      59703571
BTW nummer:  NL 85 36 11 33 6 B01Artikel 3 – Toepasselijkheid

3.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle andere rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en leverancier.

3.2       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld middels technieken voor communicatie op afstand en wel op zodanige wijze dat de opdrachtgever enkel via deze technieken tot bestelling kan overgaan door de algemene voorwaarden te accorderen.

3.3       Standaardvoorwaarden van opdrachtgever gelden niet en worden door leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door leverancier zijn aanvaard.Artikel 4 – Aanbiedingen

4.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.2     De aanbieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aanbieding door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als Prijsberekening Nederland BV gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Prijsberekening Nederland BV niet.

4.3     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de aanbieding zijn verbonden.

4.4       De prijzen zijn, voor de particuliere markt opgegeven inclusief BTW en voor de zakelijke markt opgegeven exclusief BTW. (de zakelijke markt ontvangt een inlogcode waarmee zij bestellingen kunnen plaatsen) Eventuele verwijderingsbijdragen zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders staat aangegeven. Prijzen worden uitgedrukt in euro’s, andere valuta alleen indien nadrukkelijk aangegeven

4.5       Indien opdrachtgever om een aanbieding verzoekt en daarbij gegevens, tekeningen en dergelijke aan de leverancier verstrekt, mag de leverancier van de juistheid van deze gegevens uitgaan zonder dat op hem de verplichting rust de juistheid bij opdrachtgever te verifiëren.

4.6       Indien de leverancier op basis van de in voornoemd lid bedoelde gegevens een aanbieding heeft gedaan, heeft een leverancier het recht indien de opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te kunnen verstrekken in rekening te brengen aan opdrachtgever.Artikel 5 – Rechten van industriële en intellectuele eigendom

5.1       Leverancier behoudt de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van Intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven eigendom van leverancier en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of aan opdrachtgever daarvoor kosten in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan leverancier te retourneren op straffe van een boete van € 500, - per dag.

5.2       Opdrachtgever zal leverancier vrijwaren van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding jegens leverancier terzake van het gebruik van door opdrachtgever toegezonden tekeningen, monsters, modellen of modelplaten of andere zaken, respectievelijk gegevens en is aansprakelijk voor alle kosten daaruit voortvloeiende.Artikel 6 – Overeenkomsten

6.1                   Indien de opdrachtgever het aanbod langs een elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de leverancier onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Pas na deze ontvangstbevestiging door leverancier komt de overeenkomst tot stand. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

6.2       De leverancier heeft pas de technische en organisatorische maatregelen getroffen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en heeft gezorgd voor een veilige webomgeving.


6.3       De leverancier kan zich -binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de leverancier op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden zoals zekerheidstelling. Artikel 7 – Prijswijziging

7.1       De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de kosten van materialen en lonen geldend op de dag van aanbieding.

7.2       Indien het tijdvak tussen het sluiten van de overeenkomst en de levering langer is dan 3 maanden, is de leverancier bevoegd om de overeengekomen prijs aan te passen aan de stijging van de kosten van uitvoering van de overeenkomst, als gevolg van zich na de aanbieding van de prijs binnen het bovengenoemde tijdvak voordoende omstandigheden, zoals stijging van lonen, prijzen voor materialen, hulpmiddelen en transport, verzekeringspremies, belastingen en sociale lasten, invoering van overheidsmaatregelen en dergelijke.

7.3       Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, zoals bijvoorbeeld veranderingen in BTW tarieven.

7.4       Blijken door of vanwege opdrachtgever verstrekte inlichtingen, waarop leverancier bij het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst is afgegaan, onjuist of onvolledig, dan kan de leverancier naar zijn keuze de hieruit voor hem voortvloeiende kosten aan opdrachtgever in rekening brengen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden met behoud van het recht op een vergoeding voor reeds gemaakte kosten en te derven winst.

7.5       Kosten als gevolg van het verkeerd inmeten door de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever. Kosten als gevolg van het verkeerd inmeten door leverancier komen voor rekening van de leverancier.Artikel 8 – Vooruitbetaling/ zekerheidsstelling

8.1     Leverancier is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling van opdrachtgever te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan. Indien opdrachtgever met de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt de eventueel op leverancier rustende leveringsplicht, onverminderd het recht van leverancier op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten. Ingeval van een consumentenkoop kan opdrachtgever tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht. Voor alle andere verkopen gelden geen beperkende bepalingen. Artikel 9 – Levertijd en levering

9.1     Leverancier heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te factureren.

9.2     Levertijden worden door de leverancier bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen enz. in bezit zijn van leverancier en deze de overeengekomen betaling heeft ontvangen. In geval van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om materialen en onderdelen te bestellen en te laten leveren en met de tijd die nodig is om het meerwerk binnen de bedrijfsplanning uit te voeren.

9.3     De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat de leverancier kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen hem tijdig zullen worden aangeleverd. Overschrijding van de levertijden, voor zover deze een fatale termijn inhouden, kan slechts aanspraak geven op schadevergoeding, indien schriftelijk overeengekomen.

9.4     De levering geschiedt:
 1. in geval van zelf afhalen door of namens opdrachtgever: door afgifte van de gekochte producten aan de opdrachtgever of degene die deze namens hem in ontvangst komt nemen
 1. ingeval van verzending:
door tussenkomst van een beroepsvervoerder;door overdracht van de zaken aan die vervoerder
 1. ingeval van verzending door middel van een vervoermiddel van de leverancier:
door aflevering ten huize, aan de winkel, magazijn van opdrachtgever of een ander door opdrachtgever aangewezen adres van aflevering.Bij aanvaarding van het aanbod dient opdrachtgever aan te geven voor welke wijze van levering opdrachtgever kiest.Alleen ingeval van consumentenkoop berust het transportrisico ingeval van sub b en c bovengenoemd, tot aanbieding van de zaken bij leverancier.Leverancier heeft aan zijn leveringsplicht voldaan door de goederen één maal op de afgesproken dag aan opdrachtgever aan te bieden. Het rapport van degene, die het vervoer heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering.Indien opdrachtgever weigert de goederen in ontvangst te nemen, komen de kosten van de retourvracht, opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van opdrachtgever.Het aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld. Op dat moment gaat het risico van de zaak over op de opdrachtgever.

9.5       De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

9.6       Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen gedurende 30 dagen na aanbieding worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever, nadat de leverancier hem hiervan in kennis heeft gesteld. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn. Na ommekomst van deze termijn is leverancier gerechtigd de zaken aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken onverminderd de betalingsplicht van opdrachtgever.

9.7       Opdrachtgever garandeert, in geval van montage door leverancier, dat voorzieningen en ophangingen van bouwkundige aard in goede staat zijn en de uitvoering van de opdracht door leverancier mogelijk maken.

9.8     Opdrachtgever draagt zorg voor de inrichting van de bouwplaats overeenkomstig de daaraan door de wet gestelde eisen. De kosten daarvan zijn voor rekening van opdrachtgever.

9.9     Opdrachtgever geeft een leveradres op. Indien dit opgegeven adres niet bereikbaar is voor een vervoerder (voorbeeld, draaicirkel vrachtauto kan niet in woonwijk draaien of kan niet lossen) en er om deze reden stagnatie in de levering qua tijd of extra kosten ontstaat, is de opdrachtgever onverminderd verantwoordelijk en heeft betalingsplicht voor deze extra kosten.Artikel 10 – Montage

10.1   Indien montage door leverancier is overeengekomen, wordt dit uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven, zoals die op de website staan vermeld. Het met de montage belaste personeel, monteert uitsluitend het door leverancier geleverde materiaal en/of het materiaal dat in de opdracht was begrepen.

10.2   Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat leverancier zijn werkzaamheden ongestoord kan verrichten. Daartoe dient opdrachtgever onder meer ervoor te zorgen dat er in de ruimte waarin de werkzaamheden moeten worden verricht, gas, water en elektriciteit aanwezig is, en de ruimte verwarmd is of kan worden, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit. Opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico dat geschikte behuizing, deugdelijke sanitaire voorzieningen en door de Arbo-wet geëiste voorzieningen voor het personeel van leverancier aanwezig zijn en dat op de bouwplaats de nodige afsluitbare droge opslagplaatsen voor materiaal, gereedschappen en andere zaken aanwezig zijn.

10.3   Wanneer de montage door oorzaken buiten de schuld van leverancier niet geregeld en niet zonder onderbreking kan geschieden of op andere wijze wordt vertraagd, is leverancier gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen tegen het op dat moment geldende tarief.

10.4   Voor rekening van opdrachtgever zijn alle eventuele niet voorziene kosten, in het bijzonder:a. kosten ontstaan doordat de montage niet in gewone dag uren kan geschieden;b. reis- en verblijfkosten die niet waren begrepen in de prijs.

10.5    Opdrachtgever dient bij het gereedkomen van de werkzaamheden aanwezig te zijn en te controleren of de werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

10.6    Reclamaties na vertrek van het montagepersoneel betreffende de uitvoering van het werk of de duur daarvan, worden niet in behandeling genomen, tenzij opdrachtgever aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijs niet heeft kunnen ontdekken op het moment dat de werkzaamheden waren voltooid. In dat geval dient opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk bij leverancier te reclameren en deze de gelegenheid te bieden een eventueel gebrek te herstellen mits de melding valt binnen de garantietermijn. Opdrachtgever zal dienen aan te geven wat het gebrek is en wanneer en hoe hij het gebrek heeft geconstateerd.

10.7    Zonneschermen, screens, rolluiken en garagedeuren zullen na enige tijd moeten worden bijgesteld en opnieuw moeten worden afgesteld. Dit is niet bij onze montage inbegrepen en dient door u zelf te worden uitgevoerd.Artikel 11 – Oplevering

11.1     Een werk wordt als opgeleverd beschouwd:
 1. wanneer leverancier hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan opdrachtgever kennis heeft gegeven van de voltooiing van het werk en deze het werk heeft goedgekeurd;

 2. 8 dagen nadat leverancier schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen;

 3. bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever, met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.
11.2     Kleine gebreken welke kunnen worden hersteld binnen 30 dagen na oplevering, zullen de oplevering niet in de weg staan.

11.3     Bij onthouding van goedkeuring aan het werk welke de oplevering in de weg staat, is opdrachtgever verplicht hiervan schriftelijk mededeling te doen aan leverancier, onder opgave van redenen.

11.4     Indien enig onderdeel buiten de schuld van leverancier niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd, zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermee zal met de betaling en de garantiebepalingen echter rekening gehouden kunnen worden. 
Artikel 12 – Overmacht

12.1     Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.

12.2     Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en de jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor leverancier niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van leverancier, worden daaronder begrepen.

12.3     De leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.

12.4     Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voorduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

12.5     Voor zover de leverancier ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomene respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de leverancier gerechtigd om het reeds nagekomene respectievelijk na te komen gedeelte separaat te facturen. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 13 –Betaling

13.1     Er zijn verschillende wijzen van betaling te weten:
 1. Volledige vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag via I-Deal
 2. Gedeeltelijke vooruitbetaling van 50%, restant bij levering aan transporteur bij montage contant aan monteur. Indien opdrachtgever niet 100% vooruit heeft betaald dan zal over het resterende bedrag 0,5% rembourskosten worden berekend.
 3. Bij afhalen van de goederen dient opdrachtgever een extra bedrag van € 15,00 administratiekosten + 0,5% over het resterende te betalen bedrag.
13.2     Indien montage is overeengekomen, dient betaling direct contant na montage te geschieden of door verstrekking van een éénmalige machtiging tot automatische incasso van de bankrekening en/of girorekening van opdrachtgever aan leverancier tot afschrijving van het overeengekomen bedrag, binnen acht dagen na montage, welke éénmalige machtiging door opdrachtgever dient te zijn verstrekt vóór montage. Indien de opdrachtgever hieraan niet voldoet, worden de montagewerkzaamheden uitgesteld totdat hieraan alsnog is voldaan en bovendien zal leverancier het gefactureerde bedrag alsdan met 10% verhogen.

13.3     Indien een andere termijn dan in 11.1 bedoeld is overeengekomen, dient betaling binnen de overeengekomen termijn te geschieden. Niet naleving leidt ook hier tot verhoging van het gefactureerde bedrag met 10%.

13.4     Indien er sprake is van schuldeisers - verzuim als bedoeld in artikel 6:58 BW en volgende, is leverancier gerechtigd tot facturering over te gaan en algehele betaling te vorderen, dan wel voor betaling passende zekerheid te verlangen.

13.5     Verrekening van tegenvordering met hetgeen aan leverancier verschuldigd is, is slechts toegestaan ingeval van een consumentenkoop, mits aan de wettelijke vereisten hieraan is voldaan en pas na mededeling hiervan aan leverancier.

13.6     Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

13.7     Indien betaling niet binnen de afgesproken termijn heeft plaatsgevonden, is leverancier gerechtigd aan opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies in rekening te brengen vanaf de factuurdatum, gelijk aan de wettelijke rente, evenwel met een minimum van 10% per jaar indien de wettelijke rente lager is dan 10%, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.

13.8     Ingeval van niet tijdige betaling is opdrachtgever tevens verschuldigd alle buitengerechtelijke kosten die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever in ieder geval verschuldigd wanneer leverancier een derde voor de incasso heeft moeten inschakelen.De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 250,00.

13.9     Zaken die opdrachtgever aan leverancier ter bewerking, reparatie, bewaring of anderszins in handen heeft gesteld, hoeft leverancier niet eerder aan opdrachtgever terug te geven dan nadat opdrachtgever al hetgeen hij uit welke hoofden ook aan leverancier verschuldigd is, heeft voldaan. 
Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

14.1     De eigendommen van de te leveren zaken gaan niet eerder op opdrachtgever over dan nadat al hetgeen hij in verband met leveranties of diensten van leverancier aan deze verschuldigd is, heeft voldaan waaronder tevens begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.

14.2     Indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan of leverancier aanleiding heeft aan te nemen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is leverancier gerechtigd de zaken terstond van opdrachtgever terug te vorderen. De aan de terugname verbonden kosten zullen opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bij terugname zal worden gecrediteerd op basis van de waarde die de zaken bij terugname blijken te hebben. Opdrachtgever machtigt leverancier de plaats te betreden waar deze zaken voor terugname zich bevinden.

14.3     Opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door leverancier geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van leverancier te zullen verklaren dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt opdrachtgever zich geen akte te zullen ondertekenen waarbij pandrecht op de zaken wordt gevestigd in welk geval opdrachtgever zich aan verduistering zou schuldig maken.


Retentierecht

14.4   Leverancier is gerechtigd de zaken, die hij van de opdrachtgever onder zich heeft, onder zich te houden totdat voldoening van alle vorderingen, die leverancier op opdrachtgever heeft, ongeacht of deze vorderingen betrekking hebben op deze zaken, heeft plaatsgevonden, dan wel totdat opdrachtgever voor al zijn vorderingen genoegzame zekerheid heeft gesteld, zulks ter keuze van leverancier.
Artikel 15 – Garantie

15.1   Leverancier staat in voor de goede uitvoering van de opdracht, met dien verstande dat op de artikelen die niet door hem worden vervaardigd, geen verdere garanties worden gedaan dan door de toeleverancier wordt gegeven.

15.2   De productgarantietermijn wordt in de offerte vermeldt dan wel in de orderbevestiging. Indien geen uitdrukkelijke garantietermijn is genoemd, gelden met inachtneming en onverminderd het bepaalde in lid 1 de volgende garantietermijnen:a. voor buitenzonwering, rolluiken, rolhekken en schuifhekken 5 jaarb. voor raamdecoratie één half jaar na levering;c. voor aluminium- en kunststof kozijnen 10 jaar na levering exclusief hang en sluitwerk; garantie op glas valt onder garantiebepalingen toeleverancier.d. voor garagedeuren 5 jaar na levering;e. voor alle overige niet met name genoemde productsoorten geldt een garantietermijn van 6 maanden na levering.

15.3     Opdrachtgever dient erop bedacht te zijn dat de toeleverancier beperkende bepalingen kent voor garantieaanspraken; deze beperkende bepalingen houden in de meeste gevallen in dat de garantie zich slechts uitstrekt tot het vervangen van de productsoort of het productonderdeel. De montagekosten arbeidsloon, voorrijkosten etc. vallen niet onder de garantie.

15.4       Gebreken ontstaan door onoordeelkundige behandeling, slijtage, onoordeelkundige montage, onoordeelkundig of onjuist onderhoud door opdrachtgever of derden, of die welke zich voordoen na wijziging of reparatie door of namens opdrachtgever zelf of door derden aangebracht, vallen buiten de garantie. Ook vallen buiten de garantie gebreken, die zijn ontstaan tengevolge van andere oorzaken die in de risicosfeer van opdrachtgever zijn gelegen.

15.5     Opdrachtgever heeft onder de bovenstaande voorwaarden recht op een gratis nieuwe levering van het ondeugdelijke product dan wel op reparatie van het ondeugdelijke product, dan wel op creditering van een evenredig deel van de factuur, één en ander ter keuze van de leverancier. Opdrachtgever dient te allen tijde leverancier de gelegenheid te bieden en een redelijke termijn te gunnen om een eventueel gebrek te herstellen. Opdrachtgever kan slechts na schriftelijke toestemming van leverancier een noodzakelijk herstel door een derde laten uitvoeren. Leverancier zal alsdan aan de opdrachtgever de kosten vergoeden, met als maximum het bedrag dat voor leverancier gemoeid zou zijn geweest met eigen herstel. Bij levering, zonder montage, dient de opdrachtgever het defecte product op te sturen, zodat leverancier dit product van garantie kan voorzien. Bij levering met montage: zie 15.3

15.6       De garantie geldt slechts indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens leverancier (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan, dan wel daarvoor genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

15.7       Leverancier attendeert opdrachtgever bij deze op onderstaande producteigenschappen die niet onder de garantie vallen: knikvouwen en krijtstrepen kunnen ontstaan bij de confectie en bij het vouwen van de doeken en zien er derhalve uit als vervuilde strepen. In de buurt van zomen en naden van de banen ontstaan door dubbele lagen doek, verschillende wikkeldiktes op de doekrol. De daardoor ontstane stofspanningen kunnen golven tot gevolg hebben (bijvoorbeeld wafel- of visgraatpatroon)

15.8       Uitsluiting: De garantievoorwaarden op kozijnen vervallen indien doorboringen en/of bevestigingen van c.q. op Prijsberekening Nederland BV kozijnen door derden (niet zijnde Prijsberekening Nederland BV ) worden uitgevoerd.

15.9       Bij harde wind en regen dient het scherm (Zonwering en terrasscherm) niet te worden gebruikt. Schade als gevolg van harde wind of regen vallen als gevolg hiervan niet onder de garantie! 
Artikel 16 – Reclamaties en/of klachten

16.1   Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af) levering, doch in ieder geval binnen 24 uur te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met wat is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels) verkeer gelden.

16.2   Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan de leverancier te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

16.3   Een niet zichtbaar gebrek dient de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan de leverancier met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is de leverancier gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie, verzenden voorrijdkosten in rekening te brengen. Voor alle overige producten geldt geen bindende bewijsregeling. Deze bewijsregeling geldt niet in geval van een consumentenkoop.

16.4   Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de leverancier en op de wijze zoals door leverancier aangegeven.

16.5   Geen enkele klacht is ontvankelijk wanneer opdrachtgever tot verwerking of doorlevering is overgegaan, terwijl opdrachtgever het beweerde gebrek aan de zaken door eenvoudige controle had kunnen constateren. Geen klacht is toegelaten op grond van technische onvermijdelijke afwijking van kleuren en eigenschappen.

16.6   Geringe kleurafwijkingen kunnen nimmer een reden zijn voor reclamaties en klachten. De kleuren van monstermodellen en kleurstalen dienen uitsluitend ter voorbeeld. De geleverde kleur kan altijd afwijken van het monstermodel en kleurstaat.
Artikel 17 – Aansprakelijkheid

17.1    Voor gebreken in geleverde zaken, geldt de garantie zoals omschreven in artikel 14 van deze voorwaarden. Daarnaast is leverancier uitsluitend aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld aan haar zijde, tenzij er sprake is van een consumentenkoop. In dat geval gelden de gewone aansprakelijkheidsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek.

17.2     Voor vergoeding komt uitsluitend in aanmerking die schade waartegen leverancier verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn en die feitelijk door de verzekeringsmaatschappij van leverancier wordt uitgekeerd. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
 1. niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke), door welke oorzaak ook ontstaan, tenzij en voor zover leverancier daarvoor verzekerd is;

 2. leverancier is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt, tenzij en voor zover leverancier daarvoor verzekerd is;

 3. de door de leverancier te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de opdrachtgever geleden schade.

 4. voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen, is leverancier niet aansprakelijk.
17.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken aan voorzieningen en ophangingen van bouwkundige aard.

17.4     Leverancier is niet aansprakelijk voor diefstal van goederen op de bouwplaats en opdrachtgever zal zorg dragen voor verzekering van de door leverancier op de bouwplaats aangeleverde goederen. Opdrachtgever zal leverancier op eerste verzoek een afschrift van de verzekeringspolis toezenden c.q. hem daarin inzage verlenen.

17.5     Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, brand of beschadiging van de zaken, gereedschappen en materialen van leverancier zodra deze zich op het werk bevinden.

17.6     Onverminderd het bovenstaande is leverancier niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de opdrachtgever.

17.7     Indien schade ontstaat tijdens het transport, is leverancier nooit tot verdere schadeloosstelling gehouden dan tot het bedrag dat hij in verband met het verloren gaan of de beschadiging tijdens het transport van de vervoerder en/of verzekeraar kan verkrijgen en zal op verzoek van opdrachtgever zijn vordering op vervoerder dan wel verzekeringsmaatschappij aan opdrachtgever cederen. 
Artikel 18 – Herroepingsrecht bij levering van producten

18.1     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

18.2     Tijdens de bedenktijd van zeven werkdagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en –indien redelijkerwijs mogelijk- met de verpakking aan de leverancier retourneren, conform de door de leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

18.3     Van dit herroepingsrecht zijn uitgesloten producten die speciaal voor opdrachtgever op maat zijn gemaakt. Elk product dat door leverancier Prijsberekening Nederland BV wordt geleverd, is een op maat gemaakt product. 
Artikel 19 – Herroepingsrecht bij levering van diensten

19.1     Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

19.2 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht zal de consument zich richten naar de door de leverancier bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
Artikel 20 – Kosten in geval van herroeping

20.1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten voor terugzending voor zijn rekening.

20.2 Indien de consument een bedrag betaald heeft zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terugbetalen.
Artikel 21 – Uitsluiting herroepingsrecht

21.1 Voor de volgende producten en diensten geldt geen herroepingsrecht:
 1. diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen;

 2. producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de leverancier geen invloed heeft.

 3. producten die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;

 4. voor producten of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen;

 5. audio- en video opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;

 6. de levering van kranten en tijdschriften, voor de diensten van weddenschappen en loterijen.
 


Artikel 22 – Ontbinding en annulering

22.1     Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot leverancier richt, zal hij te allen tijde eerst leverancier schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

22.2     Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

22.3     Indien leverancier instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst, en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door leverancier verrichte prestaties en heeft leverancier onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

22.4     Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de opdrachtgever en de leverancier gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechtelijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, in schuldsanering wordt gesteld, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder terzake van de (voorlopige) surseance van betaling of schuldsanering, de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.            

Annulering

22.5     Annulering door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de leverancier daarin toestemt. Alsdan is de opdrachtgever aan de leverancier, naast vergoeding van tenminste 20% van de koopsom c.q. afgesproken prijs, verplicht tot afname van reeds bestelde zaken, alsdan niet be- of verwerkt, tegen betaling van de kostprijs.

De opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart de leverancier terzake. 

Artikel 23 – Duurtransacties

23.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijden opzeggen met inachtneming van de daartoe overeengekomen opzeggingregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

23.2 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 24 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter

24.1     Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtsbetrekkingen tussen leverancier en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

24.2     De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

24.3     Alle geschillen hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de leverancier. Leverancier is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel af te wijken en de wettelijke bepalingen te hanteren. 


Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda op 6 februari 2014 onder inschrijvingsnummer KvK 59703571Copyright 2018 terrasoverkappingwebwinkel.nl - Powered by Prijsberekening.nl | WebSentiment